Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één overzicht

Algemene toelichting

De volgende toelichting geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is alle informatie waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring onder deze tekst.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. U kunt de contactgegevens vinden op deze pagina: Impressum.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons geeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten blijft draaien. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over de herkomst, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover zijn te vinden in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analyse-methoden en methoden van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken, of de analyse voorkomen, door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u informeren over de mogelijkheden in deze privacyverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe dit gebeurt en met welk doel.

We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kunnen voorkomen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

bioalegria e.K.
Eigenaar: José María Ordeix Cabero
Krumme Str. 4
12203 Berlijn
Duitsland

Telefoon: 0049 30 91551364
E-Mail: shop@algamar.de

Verantwoordelijke is de natuurlijke- of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een bericht sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen alsook tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO)

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder ‘e’ of ‘f’ van de DSGVO (Duits recht), heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De respectievelijke wettelijke basis waarop de verwerking is gebaseerd is te vinden in deze Privacyverklaring. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die het waard zijn om beschermd te worden en die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar volgens art. 21 lid 1 DSGVO, Duits recht).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft u het recht om u te allen tijde te bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op deze marketing, met inbegrip van de profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt voor direct marketing (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 DSGVO, Duits recht).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van overtreding van de Duitse privacywetgeving, heeft de betrokken persoon het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbare, digitaal leesbare vorm aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als eigemaar van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van uw browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Versleuteling van betalingverkeer op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken na het afsluiten van een contract met kosten, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

De betalingstransacties via gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, rekening) worden uitsluitend uitgevoerd via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan, het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt hiervoor en voor vrage rondom privacy, te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperkte verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. In de volgende gevallen heeft u recht op beperkte verwerking:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering van de gegevens.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het uitoefenen, verdedigen of doen gelden van juridische claims, heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken in plaats van deze te verwijderen.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet een belangenafweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belang zwaarder weegt, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens , afgezien van opslag , alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van onze gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gesteld wordt van het gebruik van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, u kunt het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te vervullen (bijv. de functie van het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 deel f van de DSGVO (Duits recht). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in dit privacybeleid apart behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de site verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype und Browserversie
  • gebruikt systeem
  • referentie URL
  • Hostnaam van de toegangvragende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO (Duits recht). De eigenaar van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens is dus uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een bericht per e-mail aan ons voldoende. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerkingsprocedures die tot aan de herroeping worden uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, komt te vervallen (bijv. na verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij zullen de gegevens die voor dit doel zijn ingevoerd alleen gebruiken voor het gebruik van het betreffende aanbod of de betreffende dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1a DSGVO). U kunt elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een bericht sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van de aanmaak van het commentaar, uw e-mailadres en, als u niet anoniem bent, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.
Opslagduur van uw kommentaar
De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de opmerkingen om juridische redenen (bijv. beledigende opmerkingen) moeten worden verwijderd.

Juridische grondslag

De opslag van opmerkingen is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1a DSGVO). U kunt elke toestemming die u hebt gegeven te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een bericht sturen per e-mail. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Verwerking van gegevns (klant- en contractgegevns)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van de overeenkomst voor onlineshops, dealers en verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de financiële instelling die belast is met de afhandeling van de betalingen. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1b), van de DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen mogelijk maakt.

4. Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP Anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de EER-overeenkomst hebben ondertekend, wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet. Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres)en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Een opt-out-cookie zal worden ingesteld om het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website te voorkomen: Deactiveer Google Analytics.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderafhandeling

Wij hebben met Google een afspraak voor het verzamelen van gegevens voor de verwerking van bestellingen en hebben de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig geïmplementeerd.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de cross-device functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Met deze functie kan een advertentiedoelgroep die met Google Analytics Remarketing is gecreëerd, worden gekoppeld aan de cross-device mogelijkheden van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die voor u op het ene apparaat (bijv. mobiele telefoon) op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag zijn opgeslagen, ook op een ander apparaat (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u toestemming heeft gegeven, zal Google uw web- en app-browsinggeschiedenis koppelen aan uw Google-account voor dit doel. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-authentieke gebruikers-ID’s die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om ons te helpen bij het definiëren en creëren van doelgroepen voor cross-device advertising.

U kunt zich permanent afmelden voor cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren, via deze link: https://adssettings.google.com/anonymous.

Het overzicht van de in uw Google-account verzamelde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (artikel 6, lid 1a van de DSVGO). Voor het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of omdat u bezwaar heeft gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op artikel 6, lid 1f), van de DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op het volgende adres COPY2.

5. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door te klikken op de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijvoorbeeld een e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp heeft een certificering volgens de “EU-US-Privacy-Shield”. De “Privacy-Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Verder wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse van MailChimp wilt ontvangen, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbrief bericht een overeenkomstige link. U kunt zich ook direct op de website afmelden.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na opzegging van de nieuwsbrief verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Voor meer details zie het privacybeleid van MailChimp: COPY5.

Data-Processing-Agreement

Wij hebben een zogenaamde “Data-Processing-Agreement” met MailChimp, waarin wij MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden bekeken onder de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

6. Betalingsdiensten

PayPal

Op onze website bieden wij onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal gestuurd.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1a DSGVO (toestemming) en art. 6 lid b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking..

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00