Herroepingsrecht

Herroepingsrecht voor consumenten

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die in de eerste plaats niet commercieel zijn en ook niet hun aan een zelfstandige.

Herroepingbeleid

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf:

– de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen, mits u een of meer goederen in het kader van een uniforme bestelling heeft besteld en de goederen uniform worden geleverd.
– de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de betreffende goederen in ontvangst heeft genomen, indien u meerdere goederen in één bestelling heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd.

Om uw bestelling te herroepen dient u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief, fax of e-mail verzonden per post) te informeren via:Bioalergira e.K., Krumme Str 4, 12203 Berlijn, telefoonnummer: 00493091551364, e-mailadres: shop@algamar.de U kunt hiervoor het bijgevoegde model herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van uw herroeping vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u hebt gekozen voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen weigeren om enige terugbetaling te doen totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U dient de goederen aan ons of aan bioalegria e.K., Krumme Str. 4, 12203 Berlijn te retourneren of te overhandigen, onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag dat u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt.

U draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van hun toestand, eigenschappen en functionaliteit.

Uitsluiting van herroeping
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:
– voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
– voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
– voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
– voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij overeenkomsten:
– voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden geretourneerd indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd;
– voor de levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
– voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de verzegeling ervan na levering is verwijderd.

Model herroepingsformulier:
Wanneer u de overeenkomst wilt annuleren, vul dan het volgende formulier aan en stuur deze terug aan:Bioalegria e.K., Krumme Str 4, 12203 Berlijn, e-mailadres: shop@algamar.de :

 

Ik/wij (*) herroep de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*):
– Naam van de consument(en):
– Adres van de consument(en):
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij melding op papier):
– Datum:

(*) doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00